Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

LEGNICKI KONGRES SENIORÓW 19.10-26.10.2016

RAPORT
Z DEBAT PUBLICZNYCH LEGNICKICH SENIORÓW
w dniach 19 i 26. 10. 2016 r.

1

Zwiększenie udziału legnickich seniorów
w życiu publicznym miasta

Legnica, listopad 2016 r.

Spis treści:

1.Podstawa sporządzenia raport

2.Partycypacja obywatelska

3.Przykłady dobrych praktyk partycypacji seniorów

4.Przykłady dobrych praktyk partycypacji legnickich seniorów

5.Sprawozdanie z przebiegu debat i rekomendacje seniorów

4.1 Rekomendacja 10 list tematycznych

4.2 Przebieg debat publicznych i rekomendacje seniorów (dyskusja)

Debata 19.10.2016 r.
Debata 26.10.2016 r
Podsumowanie debat
Wnioski
Rekomendacje po debatach

PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU:
Podstawą do sporządzenia raportu jest realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadanie publiczne pt. Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn. „Cenna aktywność” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, na podstawie Umowy Nr 12341/2016/ASOS z dnia 21.07.2016 r.

Zadanie skierowane jest do legnickich seniorów 60+ i odpowiada na potrzebę uzupełnienia ich kompetencji z zakresu: publicznego zabierania głosu, wypowiadania się, wystąpień publicznych, znajomości i korzystania z technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań grupowych i otwartych, pełnienia funkcji doradczych, konsultacyjnych i opiniodawczych – niezbędnych do satysfakcjonującej partycypacji w życiu publicznym miasta.

Główne działania w projekcie: szkolenie moderatorów debat publicznych, spotkania grupy roboczej i 2 debaty publiczne oraz kampania informacyjno – promocyjna. Raport z debat publicznych legnickich seniorów może być pomocny w planowaniu i realizacji zadań związanych z włączaniem i aktywizacją seniorów w politykach publicznych. Zostanie podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronach Internetowych

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA:

Partycypacja obywatelska, czyli mówiąc po prostu, jest to włączanie się , uczestniczenie, obywateli w decyzjach ich do tyczących tworzących politykę funkcjonowania społeczności, której dotyczy.

Uczestniczenie w życiu publicznym może przejawiać się przez informowanie, procesy konsultacyjne, opiniodawcze, aktywny udział obywateli na każdym etapie podejmowania decyzji i wdrażania polityk publicznych. W zależności od wagi decyzji i znaczenia może przybierać różne formy:

Szerokiego dialogu wewnątrz i międzypokoleniowego społeczności lokalnej, wszystkich obywateli z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami, których decyzje wpływają na życie i rozwój danej społeczności (np. zmiany warunków życia). Wydaje się, że w obecnej sytuacji demograficznej coraz więcej decyzji dotyczących polityk lokalnych, w tym senioralnych powinno mieć taki właśnie charakter.
Aktywnego włączania się seniorów i organizacji senioralnych: grup samopomocy, stowarzyszeń, fundacji i centrów wolontariatu, klubów etc., szczególnie w procesy decyzyjne dotyczące populacji osób starszych.
Funkcjonowanie centrów informacyjnych, pośrednictwa i wsparcia aktywności senioralnej.
3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK AKTYWNOŚCI PARTYCYPACYJNEJ SENIORÓW:
System wsparcia dla działań pomocowych: „Senior Task Force” – cała Polska
Projekt Senior Task Force, zrealizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) wspólnie z berlińską Fundacją „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość” oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, zakładał stworzenie systemu wsparcia dla działań pomocowych i wspólnotowych na rzecz osób starszych. Istotą projektu było pozyskanie i przygotowanie 16 wolontariuszy-seniorów, którzy będą pełnić rolę animatorów i doradców w zakresie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych.

Wolontariusze wywodzą się z lokalnie działających organizacji społecznych i do pełnienia swoich ról zostali przygotowani w ramach projektu. Przygotowania te obejmowały przede wszystkim szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące różnych aspektów pracy z osobami starszymi oraz zagraniczne wizyty studyjne, które umożliwiły zapoznanie się z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi w tym obszarze w innych krajach UE. Po przygotowaniu wolontariusze zaczęli swoją pracę, która polega przede wszystkim inspirowanie działań na rzecz osób starszych, doradztwo w tym zakresie oraz organizację grup samopomocowych.

W ramach projektu udało się z inicjatywy wolontariuszy rozpocząć wiele lokalnych inicjatyw – prężnie działają koła samopomocowe, świetlice dzienne, organizowane są tematyczne spotkania skierowane do grup osób starszych. Wiele zapoczątkowanych przez wolontariuszy programu Senior Task Force działań miało również na celu „zbliżenie pokoleń”, bowiem w ramach organizowanych spotkań, występów i warsztatów we wspólną pracę zaangażowani byli przedstawiciele w każdym wieku – od przedszkolaków, do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Więcej: http://www.wrzos.org.pl/?id=128&m=22

Lokalne tradycje i promocja wsi: „Świtanki” z Przedświtu
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki powstało w 2009 roku. Skupia osoby w różnym wieku, ale duża część z nich to kobiety dojrzałe i starsze. Główną aktywnością Stowarzyszenia jest Zespół folklorystyczny ,,Świtanki”. W samym zespole i wokół niego aktywnych jest kilkadziesiąt osób, przede wszystkim 50+, ale wśród nich jest także młodzież. Zespół odtwarza lokalne tradycje śpiewacze, taneczne i rękodzielnicze i promuje wieś Przedświt. Wokół tych tradycji skupia się aktywność mieszkańców wsi, odtwarzane są więzi międzypokoleniowe, upowszechniana jest kultura i tradycja ludowa. Stowarzyszenie inicjuje także cykliczne spotkania i imprezy dla mieszkańców z udziałem Zespołu, współorganizuje Dożynki Gminne, włącza do swoich działań również mieszkańców okolicznych wsi. Stało się nie tylko ośrodkiem życia wsi, ale także integruje jej mieszkańców i promuje wieś w regionie.

Kontakt: tel.: (29) 6459723, 609620132, email: monika.kowalczyk.16@o2.pl

Seniorzy w strukturach samorządowych: Gdańska Rada Seniorów
Rada została powołana w 2007 roku i jest organem doradczym prezydenta Gdańska w sprawach dotyczących osób starszych. Jej celem jest przede wszystkim konsultowanie decyzji dotyczących seniorów i lobbowanie na rzecz rozwiązań przyjaznych tej grupie wiekowej. Rada stanowi reprezentację interesów seniorów na poziomie lokalnym oraz cenne źródło wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają osoby starsze. Rada składa się przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i instytucji publicznych, z których usług korzystają osoby starsze. Z inicjatywy Rady Miasto organizuje konkursy dotacyjne na wsparcie działań na rzecz osób starszych, powstało również Centrum Aktywności Seniorów, Prezydent powołał pełnomocnika ds. osób starszych. Pod patronatem i z inicjatywy Rady prowadzone są także programy skierowane do osób starszych, np. program Ochrona Konsumenta Seniora (Stop nieuczciwym akwizytorom). Więcej informacji: www.gdansk.pl/seniorzy,1520.html

Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Rzecznik został powołany pod koniec 2010 r., Obecnie ten urząd pełni Pan Stanisław Brzozowski .

Głównym zadaniem Rzecznika Praw Osób Starszych jest koordynacja działań podejmowanych na rzecz seniorów, wspieranie inicjatyw środowisk senioralnych oraz podejmowanie interwencji gdy naruszane są prawa osób starszych.

Rzecznik wykonując swoje obowiązki współpracuje z organizacjami pozarządowymi – stowarzyszeniami, fundacjami i spółdzielniami socjalnymi zrzeszającymi seniorów lub pracującymi na rzecz seniorów, uniwersytetami trzeciego wieku, z instytucjami i ośrodkami zrzeszającymi seniorów. Działa na rzecz ochrony praw osób starszych, a także dla poprawy wizerunku tej grupy społecznej.

4.DOBRE PRAKTYKI AKTYWNOŚCI PARTYCYPACYJNEJ SENIORÓW W LEGNICY :

Legnicki Budżet Obywatelski – jest świetną praktyką samorządową skierowana do obywateli Legnicy, do której każdy senior na prawach obywatela miasta ma swobodny dostęp na każdym etapie. Seniorzy i mogą być i są aktywni, zarówno jako wnioskodawcy, oceniający, jak i popierający rozwiązania ich zdaniem słuszne. To co może ich ograniczać to co wszystkich – chęć lub brak chęci do angażowania się.
Miejska Rada Seniorów w Legnicy – powołana Uchwałą Nr XLIII/450/14 a dnia 31 marca 2016 r., Rady Miejskiej Legnicy w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i nadania jej statutu, składa się z 17 członków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku: klubów seniora działających przy podmiotach i instytucjach działających na terenie miasta: sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach zawodowych prowadzących działalność na terenie Legnicy, przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, 2 osoby wskazane przez Prezydenta Legnicy. O liczbie członków na dana kadencję decyduje każdorazowo Forum Wyborcze Legnickich Seniorów. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 2 lata. Działalność Rady Seniorów polega na określaniu priorytetów potrzeb i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych.

Aktywność integracyjna i edukacyjna wciąż rozwijającego się Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego wieku o największej liczbie słuchaczy. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządową, publiczną placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby starsze, działającą na podstawie uchwały Rady Miasta Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. Swoją działalność rozpoczął 26 września 2007 r. Organem prowadzącym Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Miasto Legnica. Uniwersytet ten nie tylko zapewnia edukację w bardzo szerokim zakresie zainteresowań seniorów ale także wpływ seniorów na program dydaktyczny i aktywne angażowanie się seniorów. Od 2010 roku słuchacze tworzą chór – kiedyś Appasionata dziś już sławny pełen energii i piękna rozwijający się Amabile. Podziwiać można seniorów także w działalności kabaretowej, ale i teatralnej – w listopadzie w auli CKZiU w Legnicy seniorzy wystawili spektakl „Dziady” .
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów założone w 2009 r., przez seniorów jako zrzeszenie osób fizycznych przekonanych, że wiek emerytalny może być niezdominowanym przez choroby i cierpienia samotności aktywnym i radosnym okresem życiowego spełnienia oraz satysfakcji osobistej dojrzałego człowieka, pożytecznym społecznie i niezbędnym dla dobrej kondycji państwa.
Stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz seniorów poprzez:

Upowszechnianie wśród seniorów i w społeczności lokalnej wizerunku seniora jako zadowolonego z siebie aktywnego obywatela, z którego doświadczenia i umiejętności czerpią młodsze pokolenia dla swojego i wspólnego społecznego dobra całego społeczeństwa.
Propagowanie tworzenia struktur społecznych służących zagospodarowaniu aktywności życiowej i społecznej ludzi wchodzących w wiek emerytalny, przez co przygotowanie się na dobre starzenie.
Pomoc do adaptacji do życia na emeryturze poprzez pobudzanie do aktywności życiowej i społecznej.
Seniorzy aktywizują środowiska swoich rówieśników, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez działania integracyjne wewnątrzpokoleniowe, międzypokoleniowe i wielopokoleniowe, angażując ich do działania przez sztukę, radość tworzenia i współdecydowania, doświadczania wartości wynikających ze zwiększania swoich kompetencji, radości wspólnej zabawy i nawiązywania nowych kontaktów. Dobrym przykładem efektów tego działania może być realizowane zadanie publiczne, które przysporzyło miastu 12 seniorów potrafiących prowadzić debaty publiczne w ważnych społecznie sprawach. Jest nim także wciąż aktywna i rozwijająca się senioralna grupa teatralna „Otwarte serca” , która powstała w 2014 r., w Klubie Seniora Domu Dziennego Pobytu w Legnicy, a przykładem efektów integracji wewnątrzpokoleniowej czwartkowe spotkania integracyjne „Bądź razem z nami” organizowane we współpracy ze środowiskiem kościelnym.

Społeczna akcja obywatelska legnickich seniorów w 2015 r., przyniosła zwiększenie ulgi dla seniorów za przejazd środkami komunikacji miejskiej do 50 % ( przekonali swoimi działaniami Radę Miasta do zmiany uchwały określającej wysokość ulgi dla seniorów 40% ).
Legnicki Kongres Seniorów 19 – 26.10.2016, łączący środowiska senioralne świeckie i kościelne w Legnicy we wspólnym działaniu – wspólna organizacja i realizacja Dni Seniora 2016. Zorganizowany w całości w integracji Miejskiej Rady Seniorów ze środowiskami senioralnymi Legnicy świeckimi i kościelnym. Tygodniowa aktywizacja środowiska senioralnego we wspólnym publicznym działaniu była pierwszą taką zbiorową inicjatywą, która pozwoliła poszczególnym środowiskom wzajemnie poznać swój potencjał, zintegrowała uczestników i pokazała możliwości działania.
Zielone miejsce aktywności, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu dla seniorów Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 w Legnicy pn., „Z sercem i pasją” powstało w okresie 15.05 – 30.07.2016r. Działająca na terenie Domu Dziennego Pobytu w Legnicy grupa samopomocowa „Z sercem i pasją” wspierana przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów oraz Kierownictwo tego domu udowodniła, że w każdym wieku warto być twórczym i działać, wykorzystując różne formy aktywności. Pokonując własny sceptycyzm i niewiarę oraz różne codzienne trudności i dolegliwości związane z zaawansowanym wiekiem zawalczyła o swój rozwój i lepsze warunki letniego wypoczynku wszystkich podopiecznych. Za zdobytą dotację ze środków w konkursie grup samopomocowych w ramach projektu OdDolny Śląsk dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundacji „Wrzosowa Kraina” urządziła swoje zielone stałe miejsce piknikowe.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DEBAT I REKOMENDACJE SENIORÓW:
5.1. REKOMENDACJE 10 LIST TEMATYCZNYCH:

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów realizując zadanie publiczne pt. Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn. „Cenna aktywność” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, wraz z 12 seniorami 60+, wyszkolonymi w projekcie moderatorami i 10 wolontariuszami 60+, zorganizowało 2 debaty publiczne legnickich seniorów 60+, mające na celu uzyskanie wniosków i rekomendacji, pomocnych w wytyczaniu kierunków polityki senioralnej wobec stale rosnącej liczebnie tej populacji w naszym mieście.

Dla sprecyzowania organizacji i tematyki dyskusji publicznej seniorów uczestnicy projektu pracowali w Grupach Roboczych z 10 wolontariuszami seniorami 60+ zrekrutowanymi spośród liderów środowisk senioralnych. W toku spotkań Grup Roboczych seniorzy z własnej inicjatywy przeprowadzili sondę w środowisku aktywnych seniorów zadając im dwa pytania:

Ja jest rada na to, by seniorzy chcieli wyjść z domu i uczestniczyć w życiu społecznym miasta? Każda odpowiedź jest cenna.
W jaki sposób seniorzy mogą ułatwić i uprzyjemnić sobie życie. Wszelkie pomysły mile widziane.
Sonda środowiskowa została przeprowadzona wśród 115 seniorów 60+ uczestników cyklicznych spotkań czwartkowych integracyjnych przy muzyce i tańcu „Baw się razem z nami/Bądź razem z nami” organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów we współpracy z Diecezjalnym Centrum Edukacji w Legnicy. Seniorzy byli informowani o realizowanym przez Stowarzyszenie zadaniu publicznym oraz wyrazili zgodę na udzielenie odpowiedzi.

Zebrano 17 arkuszy z rozdanych 52, na których udzielono odpowiedzi, w tym 8 arkuszy z pytaniem: Jaka jest rada na to, by seniorzy chcieli wyjść z domu i uczestniczyć w życiu społecznym miasta ? Każda odpowiedź jest cenna !

Seniorzy odpowiedzieli:

Zakochać się.
Dać kopa w 4 litery.
Więcej informacji w lokalnych mediach o tym gdzie można pójść, coś robić.
Włączyć do współpracy kościół, by zachęcali do udziału i udzielania się seniorów np. w organizacje różnych imprez.
Zapraszać do udziału dziadków jako społeczną pomoc do pilnowania porządku w szkołach i na przerwach.
Realizacja wycieczek krajoznawczych.
Organizowanie zabaw i gier.
Prelekcje na różne tematy.
Za drzwiami stanąć ze 100zł i od razu dana osoba wyjdzie z domu.
Obiecać danej osobie, że na rynku rozdają produkty za darmo.
Raz w miesiącu darmowe wejście na balangę pod kościołem, w drzwiach witają nas szampanem.
Co niedziela msze bez datków na tacę.
Priorytetem przysłać psa, aby trzeba buło z nim wychodzić na spacery.
W weekendy organizować spotkania pań i panów, którzy czują potrzebę zapoznania drugiej osoby.
Częściej organizować wycieczki krajoznawcze, mogą być z niedużą opłatą.
Z chwilą przejścia na emeryturę każdy powinien wyjść z domu, nie może zamknąć się w domu z tęsknoty za pracą. Powinien utrzymywać kontakty towarzyskie, brać udział w imprezach organizowanych przez miasto i zakłady pracy. Wokół seniorów jest dużo ludzi, którzy mają różne sposoby na życie.
Wejściówki na imprezy darmowe powinny być tylko dla ubogich.
Wysyłać zaproszenia na zabawy taneczne przez Radio Legnica i Telewizję Dami.
Propagować uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach seniorów.
Organizować wycieczki w góry i do miejscowości słynących z pięknych zabytków ii okolic Dolnego Śląska.
Proponować samotnym seniorom różne formy odpoczynku np. basen, gimnastykę itd.
Ciekawe imprezy i wycieczki w rozsądnej cenie. Dostosowanej do portfela Emeryta.
Wyjazdy na grila.
Imprezy rodzinne.
Kupić pieska seniorowi.
Zorganizować spotkania towarzyskie z muzyką, taneczne lub gra w brydża.
Zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Chodzimy na spacery i na tańce.
Na seanse filmowe.
Na 9 arkuszach z pytaniem: W jaki sposób seniorzy mogą ułatwić i uprzyjemnić sobie życie? Wszelkie pomysły mile widziane!, Seniorzy odpowiedzieli:

Kto lubi jeździć na rowerze ten sobie mile czas wybierze, a jest co zwiedzać wokół Legnicy i dalej. Polecam. Amator dwóch kół.
Kijki Nordic Walking.
Czwartki są super!!!
Prosimy o podtrzymanie tradycji dawnych zabaw i potańcówek. Chodzi o białe tanga, walce jednym słowem.
Panie proszą panów do tańca.
Uczestnictwo w wycieczkach.
Tańce.
Samorozwój – pomoc fachowa.
Współdziałanie z młodym pokoleniem.
Tańce!!
Stolik nr 15.
Wspólne grillowanie, wspólne pójście do teatru.
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia.
Wycieczki rowerowe.
Wycieczki w góry.
Pomoc ludziom chorym.
Żyć spokojnie, nie wpadać w depresję, bawić, jeździć na wczasy, by podtrzymać zdrowie, mieć dobry humor.
Brać czynny udział w życiu zbiorowym.
Bezpłatne wczasy.
Leki bezpłatne dla Emerytów bez względu na wiek.
Tańce bezpłatne.
Tańce na receptę, refundowane z NFZ jako rehabilitacja.
Organizacja imprez na wolnym powietrzu.
Spotkania przy kawie.
Organizacja konkursów sprzyjających i dopasowanych do wieku.
Tańcząc razem rozmowa musi być szczera.
Partnerzy muszą być szczęśliwi w tańcu bez żadnej presji, a dosłownie na luzie.
Marzenia się spełniają.
Ja będzie zdrowie i długie życie to nic nie trzeba tylko siły i chleba. Tyle potrzeba do życia, a ono samo płynie.
Miłe wycieczki w kraju, niezbyt drogie jak dla emerytów.
Wyjazdy do lasu i na grilla.
Zabawy z muzyką dla seniorów wyłącznie.

Uzyskane odpowiedzi na zadane pytania wskazują na wzajemną korelację pomiędzy tym co cieszy i tym co powoduje iż chce się po to sięgnąć. Oczekiwania wynikają z zainteresowań co jest oczywiste. Diagnozowana grupa wydaje się być zadowolona ze swojej aktywności. Jest świadoma siebie i istniejącej oferty miejskiej kierowanej do seniorów – raczej znajduje interesujące ją formy, ale chętnie oczekiwałaby jeszcze większego wyboru. Sygnalizowane niedogodności to ogólnie dotykająca osoby starsze sytuacja finansowa i obawa o swoje zdrowie. Ankietowanych raczej nie interesują sposoby aktywizowania swoich rówieśników i osób starszych, czy kogokolwiek innego. Trywializują na ten temat, nawet wypowiadają grubiaństwa i złośliwości. Zakres zainteresowań i pożądanej na ogół aktywności ruchowej wskazuje na ugruntowaną, ale ograniczoną świadomość zakresu profilaktyki procesów przedwczesnego starzenia się organizmu i znaczenia dla tego procesu u osób starszych aktywności społecznej. Tylko jedna odpowiedź wskazała na potrzebę brania udziału w „życiu zbiorowym” i jedna na samorozwój podkreślając równocześnie potrzebę fachowej pomocy.

Diagnoza wskazuje, że seniorzy potrzebują dostosowanej do siebie oferty, musza mieć zdrowie, własną motywację i przekonanie. Warto zwrócić na to uwagę gdyż aktywny senior to zdrowy senior, a dobrobyt całej społeczności miasta zależy od zdrowia mieszkańców. A ponieważ zdrowie to nie brak choroby, a ogólny dobrostan co potwierdziła przeprowadzona sonda.

Na spotkaniu grup roboczych 11.10.2016r, ustalono tematykę debat, która uwzględniałaby przekonania seniorów na temat aktywności w różnych obszarach życia. Pierwszą z nich, która w tytule szeroko traktuje aktywność pn. „Aktywny senior w Legnicy” zaplanowano na 19.10.2016r, a drugą już sugerującą obywatelską aktywność„ Legnicki senior partnerem samorządu” na 26.10.2016 r.

Obie debaty zaplanowano w tym samym miejscu – na Sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy.

5.2. PRZEBIEG DEBAT:

DEBATA 19.10.20116 r., AKTYWNY SENIOR W LEGNICY – zasięg 80 osób
Debata odbyła się na Sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy. Na debatę przybyli przedstawiciele władz samorządowych, mediów, środowisk senioralnych, legniccy seniorzy 60+

Na debatę przybyli:

WŁADZE SAMORZĄDOWE I KIEROWNICY SRODOWISK SENIORALNYCH:

Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy
Dorota Purgal Zastępca Prezydenta Legnicy
Izabela Stasiak – Kicielińska Dyrektor Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Anna Bukowska – Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Legnicy.
Justyna Teodorczyk – Kierownik Spółdzielczego Dom Kultury „Kopernik” w Legnicy.

UCZESTNICY :

63 legnickich seniorów 60+

MODERATORZY DEBAT:

12 przeszkolonych seniorów 60+ uczestników zadania publicznego

PRZEBIEG DEBATY:

Debatę rozpoczęła Barbara Galant – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, koordynator projektu i Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Przywitała przybyłych gości oraz uczestników. Poinformowała zebranych, że debata zorganizowana została w ramach zadania publicznego pt. Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn. „Cenna aktywność” realizowanego w terminie 1.04 – 30.11.2016r., przez Stowarzyszenie z legnickimi seniorami 60+, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej Umowy Nr 12341/2016/ASOS z dnia 21.07.2016.

Wykład wprowadzający do debaty wygłosiła: Irena Krukowska – Szopa.

Następnie Barbara Galant przedstawiła seniorów 60+, którzy poprowadzą debatę. Dodała, że zostali w toku realizacji zadania przeszkoleni i uzyskali certyfikaty moderatorów. Następnie podziękowała za uwagę i przekazała dalsze prowadzenie Teresie Mierzwie – Moderatorowi Głównemu

.2

Moderator Główny: Teresa Mierzwa przywitała zebranych poinformowała o sposobie prowadzenia debaty i przedstawiła 5 moderatorów prowadzących dyskusje przy stolikach tematycznych:

Lucyna Biernacka
Edward Kciuk
Krystyna Śliwowska
Janina Kowalska
Zofia Potrepko – Kazimierczak

Dla ułatwienia pracy zaproponowała zebranym zawarcie na czas trwania debaty porozumienia w formie kontraktu. Uczestnicy wyrazili zgodę.

Kontrakt:

Wyciszamy lub wyłączamy telefon.
Mówimy w swoim imieniu.
Głos zabieramy pojedynczo.
Nie oceniamy siebie wzajemnie.
Każdy głos, uwaga i pomysł jest dobry.
Kwestie sporne rozstrzyga ekspert.

Następnie omówiła zasady prowadzenia debaty metodą Open Space, przedstawiła tematy dyskusji i oraz zaprosiła do debaty.

NUMERY STOLIKÓW, TEMATY DYSKUSJI I MODERATORZY:

Praca zawodowa i społeczna seniorów – Krystyna Śliwowska
Funkcjonowanie seniora we współczesnej rodzinie – Zofia Potrepko – Kazimierczak
Senior w sąsiedzkim otoczeniu – Janina Kowalska
Senior w wolnym czasie – Edward Kciuk.
Plusy i minusy bycia seniorem – Lucyna Biernacka

DYSKUSJA:

Moderator Główny koordynował przebieg dyskusji przy stolikach, organizował zmianę osób dyskutujących dane tematy, zapewniając każdemu seniorowi możliwość wypowiedzenia się . Wnioski i rekomendacje z dyskusji przy każdym stoliku były zgłaszane przez seniorów i zapisywane przez moderatora tematycznego.

Po zakończeniu dyskusji moderatorzy przedstawili wypracowane wnioski i rekomendacje. Moderator główny poddał je dyskusji publicznej. Zebrani rekomendowali je.

REKOMENDACJE:

„PRACA ZAWODOWA I SPOŁECZNA” – STOLIK NR 1 – MODERATOR: Krystyna Śliwowska.
3

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność oraz mogące wpłynąć na zwiększenie udziału seniorów:

Integracja seniorów z młodym z młodym pokoleniem ( edukacja dot. tolerancji wobec seniorów).
Lepszy przekaz dot. seniorów – biuletyn miesięczny, skierowany tylko do seniorów (bezpłatny) Oferty pracy zawodowej i społecznej.
Centrum informacji dot. spraw społecznych.
Bank ofert pracy dla seniorów.
Sprzeciw wobec planowanej ustawy zakazującej pracy emerytom.
Stworzenie stanowisk (ofert) dla seniorów przez Urząd Pracy we współpracy z pracodawcami.
Stworzenie bazy wolontariatu pracy dla seniorów w Urzędzie Miasta.
Aktywizacja seniorów poprzez edukację: UTW, Stowarzyszenia, Domy Kultury, Świetlice, Projekty, Biblioteki, czytelnie.
Seniorzy w Akcji – wolontariat: Babcie, dziadkowie – czytają bajki, warsztaty teatr dla dzieci.
Budowanie więzi międzypokoleniowych, przekazywanie swojego doświadczenia, potencjału życiowego.

„FUNKCJONOWANIE SENIORA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE „– STOLIK NR 2 – MODERATOR: Zofia Potrepko – Kazimierczak.
n1

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność oraz mogące wpłynąć na zwiększenie udziału seniorów:

Pomoc w wychowaniu następnych pokoleń. Służenie radą i doświadczeniem.
Senior właściwym przykładem dla młodszego pokolenia. Przekazywanie tradycji.
Pomaganie w wychowaniu wnuków.
Organizacja życia rodzinnego.
Zakupy dla rodziny.
Opieka seniorów nad starszymi rodzicami.
Rozwijanie swoich pasji, zainteresowanie nimi młodszych.
Umożliwienie rodzinie skorzystania z wyjść kulturalnych.
Przekazywanie twórczości ludowej, która zanika.
Rodzinne wycieczki, wczasy.
Zjazdy rodzinne, świętowanie.
Brak opieki nad seniorami w przypadku choroby (np. po operacji)
Brak przychodni geriatrycznej ( tzn. leczącej seniora kompleksowo)!!!

„SENIOR W SĄSIEDZKIM OTOCZENIU” – STOLIK NR 3 – MODERATOR:
Janina Kowalska

5

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność oraz mogące wpłynąć na zwiększenie udziału seniorów:

W sąsiedztwie domu (kamienica, blok):
Pomoc sąsiedzka: choroba, opieka nad mieszkaniem i zwierzętami, ogródkiem, porada sąsiedzka, integracja sąsiedzka, życie sąsiedzkie., choroba – kogo zawiadomić, z im kontakt, wezwać pogotowie, lekarza, korzystanie z pudełek życia.
Pomoc sąsiedzka osobom niepełnosprawnym.
Kontakt senior -senior, otwarcie się na drugiego człowieka (uśmiech, rozmowa)
W sąsiedztwie osiedla/ Co funkcjonuje na moim osiedlu lub z czego mogę korzystać:
Domy dziennego pobytu.
Jadłodajnie.
Kluby mieszkańców : Agatka, Kopernik, Atrium.
Basen, biblioteki, siłownie na powietrzu, skwerki.
Kawiarnie, wieczorki taneczne.
Festyny rodzinne
Włączanie się w prace rady osiedla, działki współpraca z Zarządem..
Opieka nad przydomowymi ogródkami.
Angażowanie się w życie i działalność placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, MCK)
Wypracowanie mapy osiedla uwzględniające co znajduje się na moim osiedlu i z czego mogę korzystać.
W otoczeniu miasta:
Znajomość ofert kulturalnych miasta ( co?, gdzie? Kiedy?)
Znajomość instytucji pomagającym seniorom (Urząd – senior)
Miejska Rada Seniorów i jej działalność i jakie są propozycje dla seniorów.
Zaangażowanie seniora w życie społeczne miasta ( happeningi, spotkania, debaty, konferencje, imprezy integracyjne wewnątrz i międzypokoleniowe.
Sposób przekazywania informacji dla seniorów dotycząca ofert dla nich i spraw ich dotyczących.
Pomoc prawna dla seniorów bezpłatna – punkty prawne w mieście.
Bezpłatne badania na terenie miasta, z których mogą korzystać seniorzy ( słuch, ciśnienie, wzrok).
Organizowanie wigilii dla samotnych seniorów – pozyskiwanie miejsca i sponsorów.
Komunikacja miejska bardziej przyjazna seniorom, wydłużyć zielone światła na ulicach gdzie jest dwupasmówka n. ul. Libana, Witelona.
Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych dla studentów LUTW do południa.

„SENIOR W WOLNYM CZASIE” – STOLIK NR 4 – MODERATOR:
Edward Kciuk.

6

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność oraz mogące wpłynąć na zwiększenie udziału seniorów:

Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek.
Internet, portale społecznościowe.
Ogródki przyblokowe – ochrona środowiska.
Aktywność fizyczna- rower, spacer, basen, kijki, gimnastyka.
Aktywność kulturalno -rozrywkowa – kino, teatr, tańce, zumba.
Podnoszenie wiedzy ogólnej – LUTW.
Aktywność kulturalno – oświatowa – sekcje zainteresowań: teatr, sekcja teatralna, rękodzieła, plastyczna, muzyczna.
Uczestnictwo w klubach seniora – osiedlowych, miejskich.
Wczasy zdrowotne – rehabilitacja, wycieczki.
Hobby, zainteresowania – pisanie wierszy, proza.
Opieka nad wnukami.
Randki – wieczorki taneczne.
Spotkania sąsiedzkie – grill – piwko, kawa.
Wyjście do kościoła.
Spełnianie marzeń i pasji.
Miłość w szerokim tego słowa znaczeniu.
Nauka tańca towarzyskiego- samba i inne.
Uczestniczenie w klubach zainteresowań – chór.
Origami – kompozycje z papieru.
Senior odbiorca i twórca kultury, realizacja swoich pasji, hobby (malowanie, hafty)

„PLUSY I MINUSY BYCIA SENIIOREM” – STOLIK NR 5 – MODERATOR:
Lucyna Biernacka.

7

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność oraz mogące wpłynąć na zwiększenie udziału seniorów:

PLUSY:

Dużo wolnego czasu, nie musimy się śpieszyć.
Możliwość realizacji wcześniejszych marzeń np. wycieczki, UTW, towarzyskie spotkania itd.
Możliwość uprawiania hobby, praca na działce, majsterkowanie, itp.
Możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczeń życiowych.
Możliwość poświęcenia wolnego czasu dla innych np. dzieci, wnuki, sąsiedzi, ludzie potrzebujący pomocy.
Możliwości rozwijania swoich zdolności np. nauka języków obcych na UTW.
Senior może robić co lubi, kiedy chce i jak chce.
Sentencja seniorów podsumowująca dyskusję na temat plusów:

Zebraliśmy się, jesteśmy tu po to, żeby w naszym życiu już nigdy nie było minusów tylko same plusy.

MINUSY:

Ograniczona sprawność fizyczna.
Skromne możliwości finansowe, niskie emerytury, renty.
Długie oczekiwanie na rehabilitacje i do lekarzy specjalistów.
Minusem jest powszechny wizerunek seniorów tj, jako oczekujących na pomoc społeczną, oczekujących na miejsce w DPS.
Brak informacji (biuletynu), skierowanego do seniorów informacyjnego ( z Internetu nie wszyscy mogą korzystać i co tam jest domy starców ?).
Dyskryminacja wiekowa : daleko od środowisk młodzieżowych,
Lekceważące podejście państwa do seniorów ( brak tematu senior w obradach sejmowych)
Brak bezpłatnych ofert dla seniorów (teatr, kino, Internet)
Brak chęci do aktywności społecznej.
Niepełnosprawność związana z wiekiem, pogłębiająca się, naturalna, brak sił, lekceważona przez lekarzy, społeczeństwo.
Brak wsparcia systemowego dla osób starszych – są jakby poza życiem społecznym – na marginesie, skazani na siebie, już nikt ich nie potrzebuje.
W kolejkach do lekarzy, rehabilitacji, usług medycznych tracimy zdrowie bezpowrotnie, umieramy, a kolejka czeka, czeka – nikt nie odmawia tylko uniemożliwia.

Po przedstawianiu rekomendacji Moderator Główny Teresa Mierzwa zapytała gości i zebranych o chęć zabrania głosu.

Głos zabrali: Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i Zastępca Prezydenta Dorota Purgal.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zwrócił się do seniorów z uznaniem dla ich dotychczasowej aktywności, która miała wpływ na tworzenie istniejących struktur polityki senioralnej w Legnicy. Wyraził otwartość na dalszy rozwój tych struktur i zachęcił seniorów do aktywnej współpracy w tym zakresie.

Zastępca Prezydenta Dorota Purgal oceniła niektóre uwagi jako ważne, warte zastanowienia się jak je zrealizować. Zachęciła seniorów do aktywności społecznej.

Debata została zakończona zaproszeniem uczestników na poczęstunek i dalsze rozmowy już w kuluarach. Czas trwania debaty: 5 godzin.

n 8

DEBATA 26.10.2016r. „LEGNICKI SENIOR PARTNEREM SAMORZĄDU” –
MODERATOR: Helena Olszewska – Korzeniewicz.

Debata odbyła się 26 października 2016 r., na Sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. H. Jordana 17 w Legnicy. Debatę rozpoczęła Barbara Galant – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów i koordynator projektu. Przywitała przybyłych gości oraz uczestników. Poinformowała zebranych, że debata zorganizowana została w ramach zadania publicznego pt. Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn. „Cenna aktywność” realizowanego w terminie 1.04 – 30.11.2016r., przez Stowarzyszenie z legnickimi seniorami 60+, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej Umowy Nr 12341/2016/ASOS z dnia 21.07.2016.

Następnie zapytała czy ktoś z Gości chciałby na tym etapie zabrać głos. Głos zabrała Elżbieta Stępień Poseł na Sejm RP, która zwróciła uwagę na rosnące znaczenie głosu seniorów w lokalnych politykach publicznych, strategiach rozwoju miast czy programach współpracy ze środowiskami senioralnymi, pogratulowała organizacji debaty i życzyła owocnej dyskusji.

Wykład wprowadzający do debaty wygłosiła: Irena Krukowska – Szopa.

Następnie Barbara Galant przedstawiła seniorów 60+, którzy poprowadzą debatę. Dodała, że zostali w toku realizacji zadania przeszkoleni i uzyskali certyfikaty moderatorów.

Następnie podziękowała za uwagę i przekazała dalsze prowadzenie Helenie Olszewskiej – Korzeniewicz – Moderatorowi Głównemu debaty.

GOŚCIE DEBATY:

Na debatę przybyli goście specjalni – władze samorządowe i zaproszeni goście:

Elżbieta Stępień Poseł na Sejm RP
Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy
Ryszard Kępa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Legnicy
Dorota Purgal Zastępca Prezydenta Legnicy
Ewa Czeszejko – Sochacka Radna Miasta Legnicy
Mirosław Jankowski Radny Miasta Legnicy
Leszek Śliwak Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Legnicy
Mirosław Giedrojć Komendant Straży Miejskiej
Justyna Janusz Rzecznik Straży Miejskiej
Jacek Śmigielski Rzecznik Straży Miejskiej
Elżbieta Drążkiewicz – Kierzkowska Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legnicy
Grzegorz Wala Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

UCZESTNICY DEBATY:

55 legnickich seniorów 60+

Moderator Główny Debaty Helena Olszewska – Korzeniewicz serdecznie wszystkich powitała, omówiła przedmiot i sposób prowadzenia debaty metodą Open Space, zaproponowała zebranym zawarcie porozumienia – kontraktu, który obowiązywałby w czasie debaty, ułatwiając wszystkim dyskusję.

KONTRAKT:

Wyciszamy lub wyłączamy telefony.
Wypowiadamy się w swoim imieniu.
Głos zabieramy pojedynczo.
Nie oceniamy, każdy głos jest cenny.
Kwestie sporne rozstrzyga moderator główny lub ekspert.

Nikt z zebranych nic nie dodał i zaproponowana lista obowiązujących zasad podczas debaty został przyjęta.

Następnie Moderator Główny pani Helena Olszewska – Korzeniewicz podała numery stolików dyskusyjnych, tematykę i nazwiska moderatorów przy tych stolikach oraz zaprosiła seniorów do debaty.

9

NUMERY STOLIKÓW, TEMATY DYSKUSJI I MODERATORZY:

Rady seniorów – ich publiczna rola i znaczenie – Halina Zajączkowska
Bezpieczny Senior w przestrzeni miasta – Witold Pastor
Dostępne dla seniorów formy pomocy społecznej- Stanisław Wagiel
Społeczna rola i znaczenie wolontariatu osób starszych – Marianna Biegaj
Zaangażowanie seniorów w życie społeczne – Helena Warchaluk

DYSKUSJA:

Moderator Główny koordynował przebieg dyskusji przy stolikach, organizował zmianę osób dyskutujących dane tematy, zapewniając każdemu seniorowi możliwość wypowiedzenia się . Wnioski i rekomendacje z dyskusji przy każdym stoliku były zgłaszane przez seniorów i zapisywane przez moderatora tematycznego.

Po zakończeniu dyskusji moderatorzy przedstawili wypracowane wnioski i rekomendacje. Moderator główny poddał je dyskusji publicznej. Zebrani rekomendowali je następująco:.

„RADY SENIORÓW – ICH PUBLICZNA ROLA I ZNACZENIE”– STOLIK NR 1 – MODERATOR: Halina Zajączkowska. 10
Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność publiczną seniorów oraz mogące wpłynąć na zwiększenie ich udziału:

Brak informacji o istnieniu rad seniorów.
Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia( żywienie, profilaktyka, dostęp do specjalistów).
Akcje społeczne dot. dobrego wychowania.
Monitorowanie potrzeb seniorów.
Dyżury członków rady z dostępem do telefonu i komputera.
Bliższy kontakt z władzami miasta, konsultowanie ważnych dokumentów i propozycji.
Możliwość przedstawienia problemów dotyczących seniorów.

„BEZPIECZNY SENIOR W PRZESTRZENI MIASTA” – STOLIK NR 2 – MODERATOR: Witold Pastor.
11

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność publiczną seniorów oraz mogące wpłynąć na zwiększenie ich udziału.

Poza centrum miasta na osiedlach jest ograniczona ilość patroli prewencyjnych:
Osiedla oraz stare dzielnice – spotkania narkomanów, istnieją ponad 20lat i zamieszkuje dużo seniorów.
Częstsze kontakty z przedstawicielami straży miejskiej oraz policji w klubach seniora, klubach osiedlowych.
Likwidacja barier komunikacyjnych:
Autobusy niskopodłogowe.
Kierowcy winni zwracać uwagę na wsiadających seniorów (zamykanie drzwi).
Większe czcionki na rozkładach jazdy.
Dalsze zadaszenie przystanków.
Większa ilość ławek na ciągach pieszych – chodniki, toalety.
Naprawa i doświetlenie chodników.
Założenie monitoringu w miejscach mniej bezpiecznych poza centrum miasta (np. sklepy długo otwarte, przychodnie).
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej dla seniorów ( przejścia piesze – za krótko świecą).
Dalsze dostosowywanie budynków publicznych w urządzenia ułatwiające poruszanie się Seniorów (poręcze, windy, podjazdy, szersze drzwi).
Lepsze oznakowanie miasta i stworzenie planów wielkoformatowych z zaznaczeniem miejsc użytku publicznego.
Stworzenie kolejnych centrów aktywności seniorów, kawiarenek np. Tarninów, osiedle Sienkiewicza, Zosinek, Czarny Dwór.
Stworzyć infolinię dla seniorów całodzienną np. w Domu Pomocy Społecznej/ tematy- codzienne problemy życiowe.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w celu wyeliminowania parkowania na chodnikach i po obu stronach jezdni.
Zwiększyć nadzór nad istniejącymi.
Tworzenie terenów zielonych zapewniających korzystny klimat dla seniorów;
Przystosowanie i zagospodarowanie lasku złotoryjskiego.
Organizowanie kursów samoobrony dla seniorów.
Wydłużenie czasu światła zielonego na przejściach dla pieszych.

„DOSTĘPNE DLA SENIORÓW FORMY POMOCY W LEGNICY –
STOLIK NR 3 – MODERATOR: Stanisław Wagiel.

12

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność publiczną seniorów oraz mogące wpłynąć na zwiększenie ich udziału.

Wspieranie rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi (tez starszymi).
Wspieranie usług umożliwiających zaspakajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach.
Rozpropagowanie pudełek życia w szczególności wśród osób mieszkających samotnie.
Organizowanie usług społecznych ( zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, transportowych) z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.
Umożliwienie osobom starszym korzystania z pomocy asystentów osób starszych świadczących usługi w domu i poza domem.
Upowszechnienie korzystania z usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowych technologii ( zmierzenie ciśnienia)
Tworzenie warunków do zwiększania różnorodnych form opieki nad seniorami, między innymi poprzez domy dziennego pobytu, asystentów, zorganizowaną pomoc sąsiedzką, wspieranie rozwoju form samopomocowych, wolontariatu.
Likwidacja barier prawnych przy zatrudnianiu opiekunów nieformalnych.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych w środowisku zamieszkania.
Utworzenie na terenie miasta domu dziennego pobytu ( oś Piekary).
Doinformowanie seniorów o możliwościach uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Rozpropagowanie wolontariatu seniorów z dopasowaniem do społeczeństwa starzejącego się.
Wydłużenie godzin pracy ( dyżurów – nie do 11:00) MOPS przy ul. Chojnowskiej.
Telefon darmowy dla seniorów w sytuacjach awaryjnych, kulturalnych, konfliktowych, przemocowych.

„SPOŁECZNA ROLA I ZNACZENIEE WOLONTARIATU OSÓB STARSZYCH” – STOLIK NR 4 – MODERATOR: Marianna Biegaj.
13

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność publiczną seniorów oraz mogące wpłynąć na zwiększenie ich udziału:

Motywacja do działania na rzecz innych seniorów.
Zwiększenie ilości wolontariuszy w Centrum wolontariatu
Zgłaszanie możliwości korzystania z wolontariatu – informowanie o potrzebach starszych
Utworzenie stałego telefonu lub placówki.
Dostrzeganie problemów osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych.
Dostępne formy pomocy dla seniorów.
Pomoc sąsiedzka w czasie umożliwiającym wyjście do kina, teatru jedynemu opiekunowi ( wyjście z psem, zakup leków).
Budowanie społecznego zaufania do starszych wolontariuszy.
Szkolenie cykliczne wolontariuszy i osób udzielających pomocy sąsiedzkiej ( wsparcie MOPS-u)
Utworzenie stałego miejsca, siedziby i nr telefonu do pilnego kontaktu.
Podanie w mediach informacji o wolontariacie.

„ ZAANGAŻOWANIE SENIORÓW W ŻYCIE SPOŁECZNE” – STOLIK NR 5 – MODERATOR: Helena Warchaluk.
14

Dyskutujący wskazali następujące czynniki determinujące aktywność publiczną seniorów oraz mogące wpłynąć na zwiększenie ich udziału:

Branie udziału w akcjach, które organizuje miasto jak np. budżet obywatelski i inne formy.
Informowanie władz miasta o problemach dotyczących seniorów i oczekiwanie na ich zaspokojenie.
Organizowanie spotkań różnych grup seniorów, kluby osiedlowe, uniwersytety.
Uczestnictwo seniorów w życiu kulturalno – sportowym Dni Seniora, Senioriada, kijki, basen.
Uczestnictwo seniorów w pracach Miejskiej Rady Seniorów co powoduje większy dostęp do informacji o problemach społeczeństwa.
Współpraca z seniorami i dziećmi z domów opieki, występy artystyczne, pogadanki.
Angażowanie młodzieży w różne akcje społeczne, np. świąteczna zbiórka żywności.
Gotowość seniora do działań w akcjach na rzecz miasta, seniorów i innych środowisk społecznych.
Uczestnictwo w dyżurach radnych.
Szkolenia seniorów w aktywności społecznej.
Zachęcanie seniorów do wyjścia z domów, różnymi akcjami, ale też pokazaniem gdzie jest potrzebny.
Wspólne projekty realizowane przez seniorów i młodych – mosty pokoleniowe (łączenie organizacji).
Proponuję przywrócić 2 lub 3 ławki dla seniorów wracających z zakupami z tzw. ”ryneczku” przy ul. Górniczej ( między Galaktyczną i Koziorożca) obok postoju taksówek.

Po przedstawianiu rekomendacji i wyczerpaniu dyskusji Moderator Główny Helena Olszewska – Korzeniewicz zapytała gości o chęć zabrania głosu.

Głos zabrał: Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i Komendant Straży Miejskiej Mirosław Giedrjć.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zwrócił się do seniorów z uznaniem dla ich aktywnego udziału i chęci współpracy z samorządem. Uznał niektóre zgłaszane rekomendacje jako ważne, warte zastanowienia może nawet jak je zrealizować. Życzył seniorom dobrego zdrowia i aktywności, zaprosił do współpracy.

Mirosław Giedrojć Komendant Straży Miejskiej poinformował seniorów o organizowanych kursach samoobrony dla seniorów. Zaprosił do uczestnictwa.

ZAKOŃCZENIE DEBATY:

Poczęstunek i dalsze rozmowy już kuluarach.

15

PODSUMOWANIE DEBAT:

W debatach uczestniczyło 15 gości, 118 uczestników i 12 moderatorów.

Łączny zasięg : 145 osób

GOŚCIE:

Elżbieta Stępień Poseł na Sejm RP
Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy
Ryszard Kępa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Legnicy
Dorota Purgal Zastępca Prezydenta Legnicy
Ewa Czeszejko – Sochacka Radna Miasta Legnicy
Mirosław Jankowski Radny Miasta Legnicy
Leszek Śliwak Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Legnicy
Mirosław Giedrojć Komendant Straży Miejskiej
Justyna Janusz Rzecznik Straży Miejskiej
Jacek Śmigielski Rzecznik Straży Miejskiej
Izabela Stasiak – Kicielińska Dyrektor Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Anna Bukowska – Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Legnicy.
Justyna Teodorczyk – Kierownik Spółdzielczego Dom Kultury „Kopernik” w Legnicy.
Elżbieta Drążkiewicz – Kierzkowska Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legnicy
Grzegorz Wala Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

16 17 18

MODERATORZY DEBAT:

Teresa Mierzwa
Lucyna Biernacka
Edward Kciuk
Krystyna Śliwowska
Janina Kowalska
Zofia Potrepko – Kazimierczak
Helena Olszewska – Korzeniewicz
Halina Zajączkowska
Witold Pastor
Marianna Biegaj
Stanisław Wagiel
Helena Warchaluk
19

UCZESTNICY DEBAT: 118 legnickich seniorów 60+

WNIOSKI Z DEBAT:

Dyskusja publiczna legnickich seniorów 60+ o aktywności i partnerstwie z samorządem lokalnym przeprowadzona w czasie dwóch debat: 19 i 26.10 2016r., wykazała, iż współczesne osoby starsze 60+: rozumieją, widzą i chcą mieć swoje miejsce w lokalnej społeczności.

Rozważając swoją aktywność osobistą i obywatelską wskazywali potrzebę rozwiązań uwzględniających specyfikę wieku senioralnego.

W dyskusji można było wyróżnić głosy o przyczynach determinujących aktywność publiczną seniorów ze względu za ich sytuację życiową:
Aktywni zdrowi Seniorzy 60+, którzy mimo emerytury czy renty oddani są swojej pracy zawodowej, albo żyją w rodzinach. Osoby te mimo, że cenią sobie swoją rolę pomocniczą jako ważną społecznie nie mają jednak już ani czasu, ani ochoty na podejmowanie pracy społecznej. Zmęczeni pracą, czy pomocą rodzinie ( dzieciom lub rodzicom ) pragną relaksu: wypoczynku lub rozrywki. Chętnie uczestniczą i korzystają z obszernej miejskiej oferty. Potrzebę pracy i znaczenia mają zapewnioną.
Nieaktywni zdrowi Seniorzy 60+ zawodowo i społecznie, albo żyjący poza rodzinami, mają ten czas wolny. Odpoczęli, nacieszyli się brakiem obowiązków związanych z pracą odczuwają pustkę z niezaspokojoną potrzebą zaangażowania się i znaczenia. Chcieliby być potrzebni, jak kiedyś działać, spotykać się w grupach zainteresowań, dać coś innym, coś stworzyć, wykazać się, pokazać. Gotowi podjąć aktywność czekają jednak biernie na oferty.
Nieaktywni Seniorzy 60+ zależni z powodu choroby lub i inwalidztwa lub zajęci zbyt długo czekaniem w kolejkach do specjalistów i rehabilitacji, domów opieki i ośrodków.

Dyskutując o publicznej roli i znaczeniu Rad Seniorów w Legnicy seniorzy wskazali na brak informacji o ich istnieniu. Widzą rolę tych Rad w działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia ( żywienie, profilaktyka, dostęp do specjalistów), prowadzeniu publicznych akcji społecznych dot. dobrego wychowania, monitorowaniu potrzeb seniorów, prowadzeniu przez członków rad dyżurów telefonicznych i e-mail, by radni mieli bliższy kontakt z władzami miasta, by konsultowali ważne dokumenty i propozycje oraz przedstawiali problemy dotyczące seniorów.

Z rekomendacji seniorów wynika iż ich aktywność determinuje:
Sytuacja bytowa.
Zdrowie i sprawność fizyczna
Usługi związane z opieką i pomocą w podstawowych czynnościach życiowych osobom zależnym.
Długoterminowa i hospicyjna opieka nad chorym.
Instytucjonalna pomoc potrzebującym nie tylko w chorobie czy ubóstwie.
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych dla seniorów i ich rodzin.
Poczucie bezpieczeństwa.
Wzmacnianie potencjału osób starszych przez angażowanie oraz dostrzeganie ich roli w życiu publicznym i społecznym.
Wspieranie rozwoju osobowego, aktywności i samorealizacji najstarszego pokolenia.
Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa dla realizacji społecznych celów.
Wspieranie otoczenia ludzi starych w rodzinach, placówkach pomocowych i opiekuńczych dla ich samorozwoju.
Miejsca aktywności dla seniorów umożliwiające kontakty towarzyskie, społeczne, realizację hobby, pasji i rozwijania talentów.
Nowe kanały dialogu i informowania seniorów, uwzględniających dotarcie do osób także w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie do osób nieaktywnych społecznie.

REKOMENDUJE SIĘ:

Zmianę stereotypów dotyczących osób starszych i przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminującym – potrzebny jest spójny społecznie system zarządzania uwzględniający zarządzanie zasobami potencjału legnickich seniorów oraz koordynacja tych działań.

Zwiększenie społecznej świadomości dbania o dobrą starość przez całe życie poprzez powszechną edukację na temat zdrowego stylu życia, ale także zanim staniemy się seniorami. Najważniejsze jest zdrowie, bo jeżeli obywatele będą chorzy takie też będzie nasze miasto.

Zwiększanie świadomości znaczenia potrzeby budowania oraz podtrzymywania sieci kontaktów społecznych w celu rozumienia zmieniającego się świata, zachodzących współcześnie zmian społecznych i rozwoju technologii .

Wzmacnianie kompetencji społecznych osób starszych w zakresie rozwiązywania sporów, swobodnego wypowiadania się, dyskusji publicznej, organizowania i prowadzenia spotkań, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp.

Poszerzenie oferty skierowanej do seniorów: tworzenie centrów aktywności seniorów, centrów informacji, domów dziennego pobytu, świetlic, kawiarenek – zapewniających dostęp do informacji o miejscach pracy dla seniorów oraz miejscach umożliwiających kontakty społeczne, aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, hobby itp.

Każda oferta kierowana do osób starszych, prócz różnorodności obszarów zagadnieniowych powinna uwzględniać potrzeby psychofizyczne i społeczne populacji senioralnych: wiek, miejsce, tempo, jednorodność grup, nieformalność – zasadę dzielenia się wiedzą, zadaniowość, ale nie wprowadzać rywalizacji, ani wyróżnienia, tematyka i działania powinny być nakierowane na ułatwienie funkcjonowania we współczesności.
Raport sporządzony ze środków publicznych w ramach realizowanego od 1.04-30.11.2016r., przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadania publicznego pt. Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn. „Cenna aktywność” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, na podstawie zawartej w dniu 21.07.2016 r., Umowy Nr 12341/2016/ASOS

Autor: Barbara Galant – koordynator projektu, specjalista II stopnia z higienyPublikacja udostępniona nieodpłatnie Urzędowi Miasta Legnica, Miejskiej Radzie Seniorów w Legnicy oraz do bezpłatnego pobrania zamieszczona na stronach projektu i Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów http://www.ukaszz7.sg-host.com i https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szcześliwych-Emerytow

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ulotka fio

BIURO PROJEKTU: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów

z siedzibą w Legnicy ul. Witelona 10 p.307

tel 604 184 190 , psszelegnica@vip.wp.pl , barbara.galant@wp.pl , www.ukaszz7.sg-host.com ,

www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczesliwych-Emerytów
k    k1