Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów w Legnicy

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, w dalszych
postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych przekonanych, Ŝe wiek emerytalny może być niezdominowanym przez choroby i cierpienia samotności aktywnym i radosnym okresem Ŝyciowego spełnienia oraz satysfakcji osobistej dojrzałego człowieka, poŜytecznym społecznie i niezbędnym dla dobrej kondycji Państwa.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Legnica. Adres Zarządu Stowarzyszenia: ul. KsiąŜęca 9/11, 59-220 Legnica. Zmianę adresu uchwala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 4

Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska z zastrzeŜeniem, Ŝe dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie moŜe działać takŜe na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia bazuje na pracy społecznej swoich członków. MoŜe prowadzić działalność gospodarczą słuŜącą w całości realizacji celów statutowych. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników, w tym takŜe swoich członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DO DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie w społeczeństwie akceptacji wieku starszego jako naturalnego okresu Ŝycia, który jest czasem radosnej satysfakcji i spełnienia Ŝyciowego dojrzałego człowieka, z którego doświadczenia i umiejętności czerpią młodsze pokolenia dla swojego i wspólnego dobra całego społeczeństwa.
 2. Pobudzanie myślenia w społeczeństwie o potrzebie tworzenia struktur słuŜących zagospodarowaniu aktywności Ŝyciowej i społecznej ludzi wchodzących w wiek emerytalny, przez co zapobieganie zwiększonej umieralności i załamaniu zdrowotnemu z powodu stresu około emerytalnego, samotności i wykluczeniu osób pozostających na emeryturach i w wieku emerytalnym.
 3. Pomoc w adaptacji do Ŝycia na emeryturze, pobudzanie aktywności biologicznej i społecznej ludzi starszych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnianie wizerunku człowieka starszego w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa.
 2. Edukację róŜnych grup społeczeństwa, a w tym szczególnie osób w wieku przed i emerytalnym na temat profilaktyki przyśpieszonych procesów starzenia się organizmu człowieka z przyczyn biologicznych, psychicznych i społecznych.
 3. Opracowywanie metod i programów adaptacyjnych dla ludzi przechodzących na emerytury oraz ich wdraŜanie.
 4. Pobudzanie i organizacja róŜnorodnych form aktywności ludzi starszych, integracja wokół wspólnych zainteresowań i pomoc w samorealizacji.
 5. Organizowanie zajęć edukacyjnych, praktycznych, imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i turystycznych, w tym wycieczek krajoznawczych w kraju i zagranicą, oraz innych form profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i wypoczynku.
 6. Zorganizowanie i prowadzenie klubu pod nazwą „ +50 ”, organizującego róŜnego rodzaju zajęcia i imprezy skierowane do ludzi w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.
 7. Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, zakładami pracy, instytucjami publicznymi, zakładami i towarzystwami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami w celu tworzenia i wdraŜania programów obejmowania opieką osób w wieku emerytalnym mających na celu zmniejszenie stresu i pomoc w adaptacji do warunków przejścia i Ŝycia na emeryturze.
 8. Aktywna współpraca i uczestnictwo w pracach organów samorządowych, współpraca z instytucjami publicznymi i innymi stowarzyszeniami w tym emerytów i rencistów, promowanie swoich członków do organów władz państwowych i terytorialnych.
 9. W zakresie do swoich potrzeb współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka.
 10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy społecznościami dla realizacji zadań statutowych.
 11. Pozyskiwanie funduszy na realizację swojej działalności z róŜnych źródeł.
 12. Podejmowanie innych form działania niezbędnych dla realizacji celów statutowych, w tym takŜe prowadzenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda dorosła osoba fizyczna, która złoŜy deklarację członkowską na piśmie, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać dorosła osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się ta Osoba po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  c) Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach aktywności podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  d) Zgłaszania wniosków do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  b) Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  c) Regularnego opłacania składek.

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. Członkowie: wspierający i honorowi, są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) Pisemnej rezygnacji złoŜonej do Zarządu Stowarzyszenia.
  b) Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia moŜe nastąpić z powodu:
  a) Łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
  b) Nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku bez usprawiedliwienia.
  c) Nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku.
  d) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
  e) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  f) Karalności za przestępstwa kryminalne.

§ 18

Odwołanie od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa:

 1. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powinno być złoŜone w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania ukarany karą wykluczenia pozostaje zawieszony w prawach członka.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 21

 1. Uchwały do wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeŜeli weźmie w nim udział w
  pierwszym terminie – nie mniej niŜ połowa członków uprawnionych do głosowania, albo
  w drugim terminie ( po upływie 30 minut) bez względu na liczbę członków uprawnionych
  do głosowania.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje ustnie do protokółu na zebraniu poprzedzającym. Program zgromadzenia jest do wglądu w Zarządzie Stowarzyszenia 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne moŜe odbyć się w kaŜdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny uzasadniony wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów 50% +1, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i uchwalanie porządku
  obrad oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie zmian Statutu.
 4. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie budŜetu.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia.
 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 14. Podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całością działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym z: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na dwa miesiące. Posiedzenia zwołuje prezes. Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają zwykłą większością głosów ( 50% obecnych +1).

§ 26

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia .
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
  a) Kontrola i ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
  b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
  d) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  e) Składanie wniosków o absolutorium do władz Stowarzyszenia.

§ 28

JeŜeli skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 1 osobę ze składu Organu, którego dotyczy.

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA
ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym spraw majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn.
 3. Z dotacji.
 4. Z działalności gospodarczej.

§ 31

 1. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zwierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Uchwałę w sprawie wysokości składek, zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów ( 2/3 przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach