Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

  • Start
  • PARTYCYPACJA SENIORÓW

PARTYCYPACJA SENIORÓW

 

logo-ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznejlogo-asos    image001

 

Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn.”Cenna
aktywność” .
Partycypacja seniorów w życiu publicznym to:
 Aktywne angażowanie się seniorów i organizacji senioralnych w decyzje
dotyczące tej grupy wiekowej.
 Szeroki dialog pomiędzy obywatelami w każdym wieku, władzami
publicznymi oraz podmiotami, których decyzje wpływają na codzienne
życie ludzi będzie miał decydujące znaczenie w kwestii reakcji na zmiany
demograficzne.
 Partycypacja może się przejawiać poprzez informowanie, procesy
konsultacyjne i aktywny udział w podejmowaniu decyzji na każdym
etapie formułowania i wdrażania polityk publicznych.
Przykłady aktywności obywatelskiej i społecznej seniorów
 Rady seniorów – organ społeczny reprezentujący seniorów i organizacje
senioralne, integruje i wspiera te środowiska na poziomie gminnym lub
powiatowym.
 Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu jest miejską jednostką
organizacyjną powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy
Miejskiej Rady Seniorów.
 Zorganizowano:
– Punkt Informacji 50+
– Poznański Wolontariat 50+
– Senioralnia Poznańskie
– Festiwal Solidarności Międzypokoleniowej
Na stronie www.centrumis.pl uchwała o powołaniu CIS, Statut, Regulamin
Organizacyjny.
Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta pn.”Cenna
aktywność” .
• Powołano go pod koniec 2010 r. , obecnie urząd ten piastuje Pan
Stanisław Brzozowski.
• Głównym zadaniem rzecznika praw osób starszych jest koordynacja
działań na rzecz seniorów, wspieranie inicjatyw środowisk seniorskich
oraz interwencje w przypadku naruszania praw osób starszych.
• Rzecznik współdziała z organizacjami i stowarzyszeniami seniorskimi,
uniwersytetami trzeciego wieku, instytucjami i innymi jednostkami na
rzecz ochrony praw osób starszych, a także poprawy wizerunku tej grupy
społecznej

 

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ulotka fio